Posts

Showing posts from January, 2013

Cytat dnia - książki

Image

Cytat dnia

Image
3 zasady życiowe:
ucz się na błędach,nie przejmuj się tym, co mówią inni,bądź szczęśliwym człowiekiem.

Cytat dnia

Image
Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Arystoteles

Cytat dnia - marzenia naszą siłą!

Człowiek potrafiący marzyć jest o wiele potężniejszy od człowieka, który ma ogromną wiedzę w danym temacie, jest świetnym specjalistą - ponieważ wiedza, nawet najgłębsza na dany temat jest ograniczona i przewidywalna a marzenia są nieprzewidywalne.  R.Kiyosaki

Cytat dnia

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy. Oliver Wendell Holmes

Podążaj za marzeniami

Image
Dzisiaj troszkę więcej oderwania od rzeczywistości, mogłoby się wydawać, a jednak nie do końca. Czym tak na prawdę są marzenia? Dlaczego nie mamy tego, co chcemy bardzo mieć? Co przyczynia się do ich spełniania lub też nie? Czy aby na pewno marzenie to oderwanie od rzeczywistość?
Pierwsze, co będzie nam potrzebne do precyzyjnego opisu tematu to definicja marzenia.
Otóż, wg słownika j. polskiego:
Marzenie: 
1. Dowolne przypadkowe kojarzenie wyobrażeń; fantazjowanie, rojenie; obraz myślowy czegoś upragnionego, przedmiot pragnień i dążeń; dążenie, pragnienie.
2. Występujący podczas snu bezładny ciąg myśli i wyobrażeń, nie podlegających prawom logiki ani zasadom przestrzenno-czasowym (zwykle w wyrażeniu: marzenie senne).

Cytat dnia

Jeżeli twoje marzenia Cię nie przerażają - nie są wystarczająco duże Ellen Johnson Sirleaf

Cytat dnia

Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy. Henry Ford

Myśl dnia

Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybicie godziny szesnastej powinno być dlań sygnałem do myślenia. Henry Ford

Cytat dnia

Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego. Abraham Lincoln

Uśmiechnij się !

Image
Ten, kto naprawdę umie żyć, zaczyna dzień od uśmiechu Thich Nhat HanhAgresja, wg E.Aronson'a Człowiek istota społeczna.

Image
Na wstępie autor opisuje swoje doświadczenie, w którym odkrył iż jego wrażliwość na agresję z wiekiem zanikła. Na trudny temat i zadanie pytanie własnemu synowi udziela odpowiedni w sposób tak prosty jakby mówił o tym, z czego wykonana jest piłka. Autor uświadamia sobie brak wrażliwości na zło świata patrząc na łzy własnego dziecka. Usprawiedliwia jednak swoje zachowanie doświadczeniami z życia i okresu trudnego dorastania, obserwacji licznych wojen i mordów. Ludzie przyzwyczaili się do mordowania, zabijania i nie stanowi to dla nich nowości.

Myśl dnia

Spędziłem większość życia, martwiąc się o rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły Mark Twain

Rozwój cz.2. Zmiany rozwojowe i rodzaje

Image
Zmiana rozwojowa obejmuje wszelkie przemiany w zakresie psychiki i zachowania człowieka w ciągu całego jego życia od jego początku aż po zakończenie. Kiedy obserwujemy zachowanie innych osób spostrzegamy, że ulega ono zmianom, łatwo też można zauważyć, że i nasze własne zachowanie zmienia się. Zmienia się nasz wygląd, sprawność fizyczna, pamięć, wiedza, relacje koleżeńskie. Psychologowie rozwoju wyróżnili trzy rodzaje zmian w rozwoju człowieka. Są to zmiany uniwersalne, wspólne i indywidualne:  Zmiany uniwersalnesą skutkiem wpływu na rozwój czynników odnoszących się do każdego człowieka i są powiązane z wiekiem życia. Obejmują one zmiany uwarunkowane biologicznym dojrzewaniem organizmu, czyli genetycznie zaprogramowanymi sekwencjami zmian organizmu. Zegar biologiczny wyznacza kolejność doświadczeń odbieranych z naszego organizmu a zegar społeczny określa kolejność doświadczeń kulturowych, uniwersalnych dla wszystkich ludzi w danym wieku, przykładem takiego doświadczenia może być uczenie…

Rozwój cz.1. Pojęcie rozwoju i geneza

Image
Rozwój jest pojęciem ogólnym i złożonym. Pojęcie to jest od stuleci przedmiotem zainteresowań zarówno filozofii, jak i wielu nauk szczegółowych (m. in. biologii, geologii, historii, antropologii i psychologii). Zostało ono wprowadzone przez Arystotelesa (384-322 p.n.e.), jako pomocne w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, jak pojmować istotę tego, co leży u podłoża różnorodnych zmian w zjawiskach. Arystoteles ujmował rozwój jako proces nadawania materii formy, a więc jako zmianę zmierzającą w określonym kierunku, zmianę celową, polegającą na przechodzeniu od form niższych do wyższych. Oznacza to, że według Arystotelesa rozwój ma charakter teleologiczny i progresywny. Tak pojmowany rozwój jest wartościowany pozytywnie. Te cechy pojęcia rozwoju i dyskusja wokół nich przewijają się w poglądach wielu filozofów, a następnie, począwszy od XVII wieku, także przedstawicieli różnych nauk szczegółowych. Silny wpływ na sposób ujmowania rozwoju w psychologii wywarła teoria biologicznej ewolucji gatu…

Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna... Część 2

Image
Z badań nad wzajemną sympatią i samooceną (Elaine Walster , Joel Grube, Sara Kiesler i Roberta Barak) wynika, że ludzie pewni swej wartości są mniej skłonni do przyjmowania awansów ze strony każdej osoby, jaka się pojawi. Podobnie jak człowiek wygłodzony zaakceptuje prawie każdy rodzaj pokarmu, a człowiek dobrze odżywiony może być bardziej wybredny, tak osoba niepewna siebie zaakceptuje prawie każdego, kto okaże jej zainteresowanie, podczas gdy osoba pewna siebie będzie dokonywać ostrzejszej selekcji. Co więcej, osoba, która czuje się niepewnie, może szukać mniej atrakcyjnej osoby, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zostanie odrzucona.
Aronson wykazał we własnych badaniach, że chociaż na ogól lubimy ludzi, którzy maja postawy podobne do naszych, to jednak, jeśli spotkamy kogoś, kto lubi nas mimo odmienności poglądów, skłonni jesteśmy wnioskować, ze musi być w nas coś szczególnego, co jest dla tej osoby atrakcyjne. Krótko mówiąc, przy różnicy poglądów ludzie skłonni są podejrzewać, ż…

Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna... Część 1

Image
Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna, wg książki E.Aronson Człowiek istota społeczna.

W książce poruszane są podstawowe tematy, takie jak wpływ pochwał i przysług na zachowanie, cechy osobiste, podobieństwo poglądów a sympatia, wzajemna sympatia a samoocena, zyskiwanie i utrata uznania, miłość i bliskość, bliskość, autentyczność i komunikowanie się, cechy efektywnego komunikowania się.  Autor zauważa, iż od najdawniejszych już czasów, w zasadzie czasów naszych jaskiniowych przodków ludzie znali pojęcia, takie jak: miłość, sympatia, agresja. Być może nie nazywali ich obecnie prezentowanym nazewnictwem ale na pewno zależało im na jak najlepszych kontaktach z otoczeniem. Aronson słusznie zauważa (wzorując się na teorii Darwina), iż od najdawniejszych czasów ludzkie, początkowo określane, szczerzenie zębów do drugiego człowieka, obecnie tzw. uśmiech, miało na celu wywołanie sympatii drugiego człowieka. Autor podkreśla, że ludzie starają się dbać o to, aby ich lubiono, szczególnie w…

Którą drogę wybrać mam? Która z nich jest zła?

Image
Czasami życie stawia nas przed trudnym wyborem. Boimy się zmian, nie dlatego, że nie wiemy, czy to się uda. Po prostu ciężko nam się rozstać z tym, z czym się już nauczyliśmy żyć i czym się radować możemy. Zbyt często patrzymy w przeszłość i tracimy to, co możemy zyskać. 
Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? - Bezczynność!
Johann Wolfgang Goethe

Przeznaczenie

Image
Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. Anonim
Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność. Tadeusz Konwicki
Przychylny los - to przeznaczenie; nieprzychylny - to tylko pech. Stefan Pacek
Nie możesz być silniejszy od przeznaczenia. Eurypides
Przeznaczenie znajdzie sobie drogę. Wergiliusz

Błędy

Image
Woj­na po­lega na wpro­wadza­niu w błąd. Jeśli możesz uda­waj, że nie możesz; jeśli dasz znać, ze chcesz wy­konać ja­kiś ruch, nie wy­konuj go; jeśli jes­teś blis­ko, uda­waj, żeś da­leko; jeśli wróg jest łasy na małe korzyści, zwa­biaj go; jeśli w je­go sze­regach dos­trze­gasz za­mie­sza­nie, uderzaj; jeśli je­go po­zyc­ja jest sta­bil­na, umoc­nij i swoją; jeśli jest sil­ny, uni­kaj go; jeśli jest cho­lery­kiem, rozwście­czaj go; jeśli jest nieśmiały, spraw by nab­rał pychy; jeśli je­go woj­ska są sku­pione, roz­prosz je. Uderzaj, gdy nie jest przy­goto­wany; zja­wiaj się tam, gdzie się te­go nie spodziewa.
Sun Tzu

Siła woli

Image
Nie możesz być silniejszy od przeznaczenia. Eurypides

Wytrwałości!

Image
Cierpliwość sprawia w nas, że z jej pomocą znosimy zło doznawane od innych, że chronimy się od niedobrego smutku.
Stefan Wyszyński kard.
Nie każdy umie wątpić; trzeba wielkiego rozeznania i dużej siły ducha, aby w tej pozycji wytrwać.
Bernard Fontenelle

Popełniaj błędy i naprawiaj je..

Image
Co sprawia  że człowiek zaczy­na niena­widzić sam siebie? Może tchórzos­two. Al­bo nieodłączny strach przed po­pełnianiem błędów, przed ro­bieniem nie te­go, cze­go in­ni oczekują. 
Gdy już znajdziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej odwagę popełniać błędy. Roz­cza­rowa­nia, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, by wska­zać nam właściwą drogę
Paulo Coelho

Wybierz i Ty swoje miejsce ..

Image

Myśli dnia

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jezus Chrystus Łk 16,9-15
Świat, który cię otacza, to odbicie świata, który nosisz w sobie Brian Tracy
Szczęście nie jest sprzymierzeńcem ludzi bezczynnych Sofokles

Cytat dnia

Mądry człowiek więcej możliwości tworzy, niż znajduje Henry Ford

Why should I set goals?

Image
“What’s talked about is a dream. What’s envisioned is exciting. What’s planned becomes possible. What’s scheduled is real.” Anthony Robbins

"Statistics show that 95% of people do not set goals. Of the 5% that actually do set goals, half do not set them properly. The number one most important prerequisite that is an absolute MUST in order to grow, is learning how to set proper goals. This email is not only about setting goals, but it’s about setting a new standard."

Read more about - 2013 Goal Setting Toolkit

O nic nie pytaj...

Image

Podświadomość a wybór partnera

Image
Nowy Rok - nowe plany, nowa przyszłość. Rok, który, przynajmniej dla mnie, wniesie dużo nowego, nowe przygody, nowe wydarzenia, inne życie. Planów tysiące i tysiące pomysłów. Więcej niż zwykle pracy i zaangażowania. Głowa pełna myśli, czas przepełniony podejmowaniem decyzji. Życzę każdemu, aby Wasz rok również był przepełniony pracą, masą obowiązków, Dlaczego? Bo to oznacza zmiany. Zmiany, chodź nie zawsze na lepsze - są dobre. Dobre- dlatego, iż każda próba poszerzenia swojej strefy komfortu jest czymś ważnym, jest krokiem do przodu. Jeżeli chcecie coś w życiu osiągnąć to nie unikniecie zmian.

Myśl dnia

Image
Jeśli istnieje jakakolwiek pewna droga do sukcesu i spełnienia w życiu, to można ją odnaleźć w nieśpiesznym, pozbawionym doraźnych celów procesie samodoskonalenia George Leonard

Myśl dnia

Image
Odkryłem, że im ciężej pracuję, tym więcej szczęścia wydaję się mieć Thomas Jefferson

Idź własną drogą..

Idź własną drogą, ignorując konwencjonalne mądrości. Jeśli wszyscy robią coś tak samo, masz szansę znalezienia miejsca dla siebie idąc w przeciwną stronę. Przygotuj się jednak na to, że mnóstwo ludzi machnie ręką i powie, że podążasz w złym kierunku. Sam Walton
Wybrałam drogę!

Myśl dnia

Chińskie słowo „kryzys” składa się z dwóch znaków: pierwszy oznacza zagrożenie, drugi możliwość. John Fitzgerald Kennedy

Na Nowy Rok

Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów. Johann Wolfgang Goethe
Tego życzę każdemu na Nowy Rok!