Posts

Showing posts from February, 2012

Cytat dnia

Ktokolwiek jest pracowity, może się nie obawiać głodu, gdyż głód zagląda do drzwi pracowitego, ale wnijść w nie nie śmie. Nie wnijdą w nie również woźni i komornicy, gdyż pracowitość opłaca długi, a rozpacz je pomnaża. Benjamin Franklin

Cytat dnia

Żeby w życiu coś osiągnąć, trzeba być wcześniej przygotowanym do wykorzystania szansy, która może nadejść Leszek Balcerowicz

Cytat dnia

Największym dobrem jakie możesz wyświadczyć drugiemu jest nie tylko podzielenie się z nim swoim bogactwem, ale odkrycie przed nim jego własnego bogactwa. Benjamin Disraeli

Cytat dnia

Największym dobrem jakie możesz wyświadczyć drugiemu jest nie tylko podzielenie się z nim swoim bogactwem, ale odkrycie przed nim jego własnego bogactwa. Benjamin Disraeli

Cytat dnia

Pomyśl, zanim wydasz pieniądze. Czy dzięki tym wydatkom przybliżysz się do swoich celów, czy wyrzucasz przez okno kolejną możliwość inwestycji. Robert Krool

Cytat dnia

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Eleanor Roosevelt

Cytat dnia

Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. François de La Rochefoucauld

Opuść strefę komfortu.. zacznij żyć!

Dzięki podróżą opuszczamy naszą strefę komfortu, obszar, w którym się pewnie czujemy. Przenosząc się w nieznane otoczenie, przyzwyczajamy się do dobrego samopoczucia nawet poza strefą komfortu. 
Jeżeli wejdzie nam w nawyk, że po każdym podjęciu wyzwania, z którym sobie poradzimy, będziemy przyjmować następne, jeszcze większe, nasza strefa komfortu będzie się jeszcze poszerzała.


Statek jest co prawda bardziej bezpieczny w poracie, ale przecież nie po to został zbudowany, żeby ciągle stać przy nabrzeżu. 


Żyjemy w czasach, w których konieczne jest podejmowanie się rzeczy nowych i nastawianie czoła nowym wyzwaniom. 


BOBO SCHAFER: DROGA DO FINANSOWEJ WOLNOŚCI

Cytat dnia

Image
Image

Myśl dnia

"Fear of failure must never be a reason not to try something."

"Strach przed porażką nie może być nigdy powodem, dla którego mielibyśmy czegoś nie spróbować." - Frederick Smith

Cytat dnia

"As the phisically week man can make himself strong by careful and patitent training, so the man of week thoughts can make them strong by exercising himself in right thinking."
"Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu." - James Allen

Cytat dnia

"Our greatest weakness lies in giving up. The mostcertain way to succeed is always to tryjust one more time."
"Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz."     - Thomas Edison

Cytat dnia

"There are so many ways for you to becomea self-made millionaire that it is almost impossiblefor you not to achieve this goal if you are reallyserious about it."
"Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie."
    - Brian Tracy

Myśl dnia

Image

Cytat dnia

Image
"Excellence is the gradual result of always striving to do better."
"Doskonałość jest wynikiem nieustannego dążenia do bycia lepszym." - Pat Riley


Cytat dnia

"The world is a great mirror. It reflects back to you what you are. If you are loving, if you are friendly, if you arehelpful, the world will prove loving and friendly and helpful to you. The world is what you are."
"Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny - świat okaże się kochający i przyjacielski i pomocny dla Ciebie. Świat jest tym, kim Ty jesteś."
- Thomas Dreier

Cytat dnia

"The difference between great people and everyone else is that great people create their lives actively, while everyone else is created by their lives, passively waiting to see where life takes them next. The differencebetween the two is the difference between living fully and just existing."
"Różnica między wielkimi ludźmi a całą resztą jest taka, że wielcy ludzie aktywnie tworzą swoje życie, podczas gdy wszyscy inni są stworzeni przez ich życie, pasywnie czekają, by zobaczyć, gdzie życie ich dalej zabierze. Różnica między tymi dwoma podejściami, to różnica pomiędzy życiem pełnią życia a samym tylko egzystowaniem."     - Michael E. Gerber

Cytat dnia

Image
"Every choice you make has an end result."
"KAŻDY wybór, jakiego dokonujesz, ma swój rezultat końcowy."     - Zig Ziglar


Cytat dnia

"Formula for success: Underpromise and overachieve."
"Oto sposób na sukces: obiecuj mało i osiągaj więcej, niż obiecałeś."    - Tom Peters

Myśl dnia

"The poor do not need charity; they need inspiration. Charity only sends them a loaf of bread to keep them alive in their wretchedness, or gives them a enentertainment to make them forget for an hour or two; but inspiration will cause them to rise out of their misery. If you want to help the poor, demonstrate to them that they can become rich; prove it by getting rich yourself."

"Biedni nie potrzebują dobroczynności; potrzebują inspiracji. Dobroczynność daje im tylko chleb, by utrzymać ich przy życiu lub rozrywkę, by zapomnieli o ubóstwie na godzinę lub dwie; inspiracja natomiast sprawi, że podniosą się oni z biedy. Jeśli chcesz pomóc biednym, pokaż im, że mogą stać się bogaci; udowodnij to i sam stań się bogaty."  - Wallace D. Wattles

Cytat dnia

"Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy."
"Czasem radość jest źródłem Twojego uśmiechu, ale czasem Twoj uśmiech może stać się źródłem radości."     - Thich Nhat Hanh

Cytat dnia

"Make sure what you do is a product of your own conclusion."
"Upewnij się, że to, co robisz jest wynikiem Twojego własnego rozumowania (a nie np. programowania ze strony otoczenia - dop. tłum.)."     - Jim Rohn

Cytat dnia

"The truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it."
"Tak naprawdę, to zawsze wiesz, co jest w danej chwili właściwym działaniem. Problem polega na podjęciu tego działania."     - H. Norman Schwarzkopf

Cytat dnia

"In a way, happiness requires that you be perfectly selfish in order to develop yourself to a point where you can be unselfish for the rest of your life."
"Można powiedzieć, że szczęście wymaga tego, byś był zupełnie samolubny, by rozwinąć się do takiego stopnia, byś mógł być całkowicie bezinteresowny do końca życia." - Brian Tracy

Cytat dnia

Image
"You will never change your life until you change something you do daily."

"Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz." - Mike Murdock 

Odwaga

Image

Warto pomyśleć...

Image