Posts

Showing posts from June, 2012

Cytat dnia

Image
"The state of your life is nothing more thana reflection of your state of mind."

"Stan Twojego życia jest niczym innym, jak odbiciem stanu Twojego umysłu."
  - Dr. Wayne W. Dyer 


Cytat dnia

"Set your course by the stars, not by the lights of every passing ship."
"Wyznacz swój kurs według gwiazd, nie według świateł każdego statku, który Cię mija." - Omar Bradley

Cytat dnia

Image
"Happiness is a conscious choice, not an automatic response."
"Szczęście to świadomy wybór - nie automatyczna reakcja."
    - Mildred Barthel 

Cytat dnia

"Until we can manage TIME, we can manage nothing else."
"Dopóki nie potrafimy zarządzać CZASEM, nie możemy zarządzać czymkolwiek innym."
    - Peter F. Drucker

Cytat dnia

"The greatest defenition for concentration I ever heard is: wherever you are, be there!"


"Najlepsza definicja koncentracji, jaką słyszałem to: gdziekolwiek jesteś - bądź tam!" - Jim Rohn

Cytat dnia

"Success is the sum of small efforts repeated day in and day out."
"Sukces to suma niewielkich starań powtarzanych bez wytchnienia."  - Robert Collier

Cytat dnia

"Nothing of great value in this life comes easily."
"Nic, co ma wielką wartość w życiu nie przychodzi łatwo."
    - Dr. Norman Vincent Peale

Cytat dnia

"A word of encouragement during a failure is worth more than an hour of praise after success."

"Słowo zachęty podczas porażki jest warte więcej niż godzina pochwał po sukcesie."
    - Autor nieznany

Cytat dnia

"Sooner or later those who win are those who think they can."

"Prędzej czy później okazuje się, że ci, którzy wygrywają to ci, którzy myślą, że mogą (wygrać)."
    - Richard Bach

Cytat dnia

"In the final analysis, you always get paid for your results."
"W ostatecznym rozrachunku i tak zawsze dostajesz zapłatę za swoje REZULTATY."
    - Brian Tracy

Cytat dnia

"A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort."
"Bycie pozytywnie nastawionym może nie rozwiąże wszystkich Twoich problemów, ale wkurzy wystarczającą liczbę ludzi, by było to warte zachodu."
    - Herm Albright

Cytat dnia

"The small person harms the more important in seekingwhat is less valuable, while the great personnurtures the parts of great importance."
"Mały człowiek niszczy to, co ważniejsze, w poszukiwaniu tego, co mniej wartościowe, podczas gdy wielki pielęgnuje sprawy wielkiej wagi."
    - Mencius

Cytat dnia

"What we see depends mainly on what we look for."
"To, co widzimy zależy w głównej mierze od tego, co chcemy zobaczyć."
    - John Lubbock

Cytat dnia

"Creativity is inventing, experimenting, growing,taking risks, breaking rules, making mistakes,and having fun."
"Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa."
- Mary Lou Cook

Cytat dnia

"Men are not prisoners of fate, but only prisonersof their own minds."

"Ludzie nie są więźniami losu, a jedynie więźniami swoich własnych umysłów."
    - Franklin Roosevelt

Cytat dnia

"I can tell how much money you make by looking at howyou respect your time."
"Mogę powiedzieć ile zarabiasz patrząc na to jak szanujesz swój czas."
    - Mike Litman

Cytat dnia

"People of humor are always in some degree peopleof genius."

"Ludzie obdarzeni poczuciem humoru są zawsze w jakimś stopniu geniuszami."
    - Samuel Taylor Coleridge

Cytat dnia

"Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself."
"Twoje szanse na powodzenie w dowolnym przedsięwzięciu mogą zawsze być mierzone przez moc Twojej wiary w siebie."     - Robert Collier

Cytat dnia

"Courage is doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared."
"Odwaga to robienie tego, co boisz się zrobić. Nie możemy mówić o odwadze, w przypadku, gdy nie jesteś przestraszony."
    - Eddie Rickenbacker

Cytat dnia

"Helping people grow and achieve their dreams is the fastest route to success; both theirs and yours."

"Pomaganie ludziom wzrastać i spełniać marzenia jest najszybszą drogą do sukcesu - zarówno ich, jak i Twojego."
    - T. Harv Eker

Cytat dnia

"The reason so few people are successful is no one has yet found a way for someone to sit down and slide uphill."
"Powodem dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces jest to,że nikt nie wymyślił jeszcze sposobu umożliwiającego siedzenie i jednoczesne ślizganie się w górę."
    - W. Clement Stone

Cytat dnia

"If your only goal is to become rich, you will never achieve it."
"Jeśli Twoim jedynym celem jest stanie się bogatym - nigdy go nie osiągniesz."
    - John D. Rockefeller

Cytat dnia

"Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstaclesvanish."

"Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie - dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się."
    - John Quincy Adams

Cytat dnia

"It is the nature of man to rise to greatness if greatness is expected of him."

"Naturalną rzeczą dla człowieka jest stawanie się wielkim, jeśli inni oczekują, że będzie wielki."
    - John Steinbeck

Cytat dnia

"The conventional view serves to protect us from the painful job of thinking."

"Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem."
    - John Kenneth Galbraith

Cytat dnia

"You are younger today than you will ever be again. Make use of it for the sake of tomorrow."

"Tak młody jak dziś nie będziesz już nigdy. Wykorzystaj to z myślą o Twoim jutrze."
    - Norman Cousins

Cytat dnia

"Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort."
"Szczęście nie jest jedynie posiadaniem pieniędzy; ono tkwi w radości osiągnięć, w dreszczyku emocji, który towarzyszy twórczemu wysiłkowi."
    - Franklin D. Roosevelt

Cytat dnia

"The best job goes to the person who can get it done without passing the buck or coming backwith excuses."

"Najlepszą pracę dostaje ten, kto może ją wykonać bez zrzucania odpowiedzialności na innych i przychodzenia z usprawiedliwieniami (dlaczego jej nie wykonał)."
    - Napoleon Hill

Cytat dnia

"Do we need more time? Or do we need to be more disciplined with the time we have?"
"Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?"
    - Kerry Johnson 

Cytat dnia

"Start where you are, use what you have, do what you can."
"Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz."
    - Arthur Ashe