o przyjaźni,... bo tak często mylimy ją ze zgubną nic nie wartą znajomością..

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ktoś, Kto niezauważenie zmieni smut­ny dla Ciebie te­mat na taki, Przy którym znów zaczniesz się zwi­jać ze śmiechu..     

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który po­mimo swoich prob­lemów ro­bi wszys­tko, aby roz­we­selić drugą osobę.  

Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki.
Bolesław Prus

Po pier­wsze, trze­ba umieć ro­zumieć i ak­cepto­wać. Po­tem trze­ba być naj­lep­szym przy­jacielem. Zaw­sze. Trze­ba pra­cować nad po­kony­waniem te­go, cze­go w to­bie nie lu­bi dru­ga oso­ba. [...] Cza­sami is­kra za­palająca miłość jest z ludźmi od początku. Ale wielu tę is­krę bie­rze za płomień, który – jak uważają – będzie trwał wie­cznie. To dla­tego tak wiele og­nia i żaru serc ludzkich po pros­tu się wy­pala i w końcu gaśnie. Nad praw­dziwą miłością trze­ba pra­cować diabel­nie ciężko. 
Jonathan Carroll    


Comments